zleoy

选择 

这东西

那一点儿难

我再思考一下

日日重复同样的事,遵循着与昨日相同的惯例,若能避开猛烈的狂喜 ,自然也不会有悲痛的来袭。

                                             ———太宰治《人间失格》